SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU KOTOR

Psihijatrijska bolnica u Kotoru je izgrađena i počela sa radom još 1953. godine i od tada pa do danas predstavlja sigurno najznačajniju stacionarnu ustanovu za psihijatrijsku zdravstvenu djelatnost u Crnoj Gori.

Od svog osnivanja pa do danas, ova bolnica je više puta mijenjala svoj status i naziv, ali u suštini je njena uloga ostala ista, a to je: da kao stacionarana ustanova zbrinjava, liječi i unapređuje i rehabilituje zdravlje mentalno oboljelih lica.


Nakon donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Sl.list.br. 39/2004), 2004.godine, ova ustanova spada u grupu Specijalnih bolnica: «koja kao zdravstvena ustanova na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite obavlja specijalističko konsultativnu i visokospecijalizovanu konzilijarnu zdravstvenu djelatnost i bolničko liječenje za određene vrste bolesti i odgovarajuću medicinsku rehabilitaciju».


ZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU KOTOR HOME   ORGANIZACIJA RADA   AKTIVNOSTI   RADNO OKUPACIONA TERAPIJA    FOTO GALERIJA    KONTAKT   LISTA ČEKANJA

0800814400 - BESPLATAN BROJ

NA KOJI KORISNICI USLUGA

MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE

I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

DAN OTVORENIH VRATA